Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Projekty, w których bierze udział Nadleśnictwo Henryków

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

Nadleśnictwa zaangażowane w realizację projektu będą realizować inwestycje związane z:

  • budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;
  • budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów);
  • zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 400 tys. m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 206 652 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 150 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 127 500 000,00 zł

W ramach powyższego projektu Nadleśnictwo Henryków planuje zrealizować trzy obiekty, których szacunkowa pojemność wynosi ok. 14 tys. m3 wody.Projekty i fundusze

Projekty, w których bierze udział Nadleśnictwo Henryków

Nadleśnictwo Henryków w latach 2010 – 2014 brało udział w projekcie
"Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich.
Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W ramach projektu przystąpiono do odtworzenia nieczynnych śródleśnych zbiorników zlokalizowanych na bezimiennych leśnych ciekach. Ich głównym zadaniem jest retencjonowanie wody.

W ramach projektu odtworzono 9 obiektów, które łącznie są w stanie retencjonować 285.295 m3 wody

Największym zadaniem nadleśnictwa jest odtworzenie, prawdopodobnie pocysterskich, polderów zalewowych. Odbudowany system grobli, zastawek i rowów, w sytuacji zagrożenia powodziowego, pozwoli na zretencjonowanie ok 257 tyś. m3 wody.

Oprócz funkcji przeciwpowodziowej, wybudowane zbiorniki retencyjne są miejscem bytowania dla wielu organizmów, których życie jest związane w różnym stopniu z wodą. Bardzo szybko po zakończeniu robót budowlanych nad oczka wodne zlatuje ptactwo: kaczki, łabędzie, od czasu do czasu można zobaczyć bielika. W wodzie i wśród przybrzeżnych zarośli schronienie znajduje wiele gatunków żab, oraz traszki. Szybkość pojawiania się roślin i zwierząt wodno-błotnych na nowo powstałych zbiornikach może świadczyć o tym jak bardzo są one potrzebne.