Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Henryków znajduje się ponad 10 tyś. ha lasów.

Jest to teren bardzo ciekawy przyrodniczo. Jego rzeźba jest dość zróżnicowana, znajdują się tu tereny wyżynne poprzecinane kotlinami i wąwozami jak i tereny nizinne. Największym wzniesieniem na terenie nadleśnictwa znajduje się w rezerwacie "Skałki Stoleckie" część szczytu "Góry Wapiennej" o wys. 380 m. n.p.m. Najbardziej urozmaiconą rzeźbą terenu stanowią " Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie" utworzone w czasie najstarszych ruchów górotwórczych i stanowią jeden z najatrakcyjniejszych rejonów Przedgórza Sudeckiego.

Z budową geologiczną ściśle związane są szata roślinna i świat zwierzęcy, tworzące razem całą gamę przeróżnych ekosystemów. Dla nas, leśników, najważniejsze to ekosystemy leśne i związane z nimi ekosystemy łąk śródleśnych i stref ekotonowych (specyficzne partie drzewostanów, znajdujące się na przejściu pomiędzy lasem i krajobrazem otwartym lub na przejściu pomiędzy różnymi drzewostanami we wnętrzu kompleksów leśnych). Ta ścisła zależność biocenozy leśnej i biotopu oraz znaczna ich różnorodność spowodowały, że wydzielono kilkanaście typów siedliskowych lasu.

Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Na terenie e zarządzie nadleśnictwa odnotowano 27 gatunków roślin chronionych. Najciekawsze to języcznik zwyczajny, skrzyp olbrzymi, pióropusznik strusi, śnieżyca przebiśnieg, obrazki plamiste, goździk pyszny, konwalia majowa, lilia złotogłów, storczyk plamisty.Stanowiska występowania tych roślin chroni się u nas czynnie, a więc nie prowadzi się tu prac gospodarczych, mogących je zniszczyć.

Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne:  jelenia, sarnę, dzika,  zająca, lisa, jenota, borsuka,  Z ciekawszych zwierząt chronionych odnotowano występowanie łasicy, gronostaja,popielicy,żołędnicy,mroczków, nocków.Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana czarnego, łabędzia niemego, dudka, muchołówkę małą, białoszyją.

Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec oraz węże: żmija, zaskroniec. Z płazów występują m.in. traszki, rzekotka, grzebiuszki,  a z owadów m.in. kozioróg dębosz,  oraz biegacze.