Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.
 

Na terenie naszego nadleśnictwa jest wyznaczonych kilka Obszarów Natura 2000:

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Łęgi koło Chałupek"
Obszar powołany dla ochrony doskonale zachowany fragmentów lasów łęgowych. Powierzchnia obszaru 127,20 ha.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Wzgórza Strzelińskie"
Wyżej wyniesione obszary wzgórz posiadają cenne fragmenty lasów. Powierzchnia obszaru 3836,2 ha.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Muszkowicki Las Bukowy"
Obszar powołany ze względu na wysięki trawertynowe (źródliska wapienne). Powierzchnia obszaru 206,4 ha.

Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 "Skałki Stoleckie"
Obszar powołany ze względu na notowane 12 gatunków nietoperzy z czego 4 zamieszczone w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Powierzchnia obszaru 6,3 ha.

Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 "Karszówek"
Obszar powołany ze względu na ochronę dużych populacji trzech gatunków motyli. Powierzchnia obszaru 486,3 ha.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Wzgórza Niemczańskie"
Obszar powołany ze względu na rzadkie występowanie siedlisk przyrodniczych zawartych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Powierzchnia obszaru 3237,2 ha.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 " Ludów Śląski"
Obszar powołany ze względu na ochronę łąk trzęślicowych. Powierzchnia obszaru 82,1 ha.