Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Historia Nadleśnictwa Henryków

HISTORIA LASÓW NADLEŚNICTWA.

 Na przełomie XVIII i XIX wieku, w wyniku ustawy wydanej przez Fryderyka
Wielkiego, przeprowadzono pierwszy pomiar lasów większej własności i
wprowadzono tzw. racjonalną gospodarkę leśną zalecającą sadzenie, w miejsce
wyniszczonych lasów liściastych i mieszanych, monokultur sosnowych i świerkowych
dających w krótszym czasie większe przyrosty zapasów, a więc i większe zyski;
ustalono rozmiar użytkowania. Odtąd zasadniczym sposobem użytkowania
drzewostanów był sposób stosowania dużych zrębów zupełnych z następstwem
odnowienia sztucznego. Ważnym składnikiem odnowień, jakie wówczas prowadzono,
stał się modrzew europejski a także modrzew sudecki.

 Nadleśnictwo Henryków zostało utworzone w 1945 roku, na podstawie dekretu
PKWN, z dnia 12 grudnia 1945 roku, jako samodzielna jednostka o nazwie
"Nadleśnictwo Henryków", na powierzchni 7735 ha.

 W 1953 roku nastąpił podział nadleśnictwa na dwa nadleśnictwa: Nadleśnictwo
Henryków i Krzywina, a część powierzchni przydzielono do ówczesnego
Nadleśnictwa Niemcza.

 W 1959 roku nastąpiło ponowne połączenie Nadleśnictw Henryków i Krzywina oraz
część Nadleśnictwa Niemcza w jedno Nadleśnictwo Henryków. Równocześnie
leśnictwo Gnojna, o powierzchni 624,89 ha zostało przekazane do Nadleśnictwa
Szklary, na terenie OZLP Opole, natomiast leśnictwo Niedźwiedź, o powierzchni
498,66 ha zostało dołączone do ówczesnego Nadleśnictwa Kamieniec Ząbkowicki,
na terenie OZLP Wrocław. Z dniem 1 października 1959 roku Nadleśnictwo zostało
usamodzielnione, jako jednostka na pełnym wewnętrznym rozrachunku
gospodarczym i podlegało bezpośrednio OZLP we Wrocławiu.

 W 1972 roku powierzchnia nadleśnictwa powiększyła się o przyjęte tereny z byłych
Nadleśnictw: Bielawa, Sobótka i Kamieniec Ząbkowicki. W związku z powyższymi
zmianami powierzchniowymi w Nadleśnictwie Henryków wyodrębniono dwa obręby
leśne: Obręb Henryków i Obręb Bielawa. W skład utworzonego Obrębu Henryków
Ogólna charakterystyka lasu wchodziło dotychczasowe Nadleśnictwo Henryków oraz
oddziały 333-359, o powierzchni 618,11 ha, z byłego Nadleśnictwa Kamieniec Ząbkowicki
a także oddziały 360-375, o powierzchni 455,26 ha,
przyjęte z byłego Nadleśnictwa Sobótka.

 W 1976 roku miała miejsce reorganizacja w lasach państwowych, polegająca na
zredukowaniu liczby nadleśnictw. W jej wyniku Nadleśnictwo Henryków zostało
włączone jako trzeci obręb do nadleśnictwa Bardo Śląskie.
Z dniem 1 stycznia 1989 roku utworzone zostało na podstawie zarządzenia
Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych Nadleśnictwo Henryków. Z Nadleśnictwa Bardo
Śląskie odłączono Obręb Henryków i utworzono zeń samodzielna jednostkę. Nadleśnictwo
Henryków składało się z jednego Obrębu Henryków, o ogólnej powierzchni 9195,14 ha.