Aktualności Aktualności

Zakup lasów i gruntów

Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Właścicieli gruntów, zainteresowanych zbyciem nieruchomości, prosimy o złożenie stosownej oferty do Nadleśnictwa Henryków. Oferty sprzedaży gruntów prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy Nadleśnictwa Henryków: henrykow@wroclaw.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Henryków, ul. Polna 5, 57-210 Henryków.

 

Dla ułatwienia udostępniamy poniżej do pobrania proponowany wzór takiej oferty z minimum informacji, które na tym etapie są nam potrzebne.

 

W dalszej kolejności Nadleśnictwo rozpatrzy wniosek analizując formalnoprawne aspekty możliwości nabycia gruntu. Ocenimy również celowość nabycia nieruchomości w kontekście przydatności gruntu dla prowadzenia gospodarki leśnej. Powyższą ocenę wykonamy w oparciu o dane z wniosku.

 

Stan własności nieruchomości, jej obciążenia i inne dane ocenimy według danych zawartych w Elektronicznej Księdze Wieczystej na https://ekw.ms.gov.pl. Upewnij się, że dane tam przedstawione są aktualne.

 

Jeśli zajdzie taka potrzeba poprosimy właściciela o uzupełnienie dokumentacji.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku do dalszego procedowania potrzebne będą:

  1. aktualny wypis z ewidencji gruntów,
  2. aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
  3. aktualne zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  4. złożenie oświadczenia o pokryciu kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w razie wycofania się zbywcy z transakcji po zleceniu tej wyceny przez Nadleśnictwo.

 

Nabycie nieruchomości może dojść do skutku po uzyskaniu przez Nadleśniczego stosownej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

 

W dalszej kolejności Nadleśnictwo zleca wycenę nieruchomości – cena nabycia nie może być wyższa niż wartość wynikająca z wyceny.

 

Po uzgodnieniu ceny sprzedaży następuje finalizacja transakcji u notariusza.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron